info@hotcool.nl

+31 6 46116617 (ma-vrij, 10-16u | 13-17u)

info@hotcool.nl

+31 6 46116617 (ma-vrij, 10-16u | 13-17u)

Terugtrekking

Herroepingsrecht voor consumenten (consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die hoofdzakelijk noch aan hun commerciële noch aan hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.)

Annuleringsbeleid Herroepingsrecht U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, mits u in het kader van één bestelling één of meerdere goederen heeft besteld en deze uniform wordt of zal worden geleverd; – waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen, mits u in het kader van één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd; – waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit heeft genomen, mits u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stuks worden geleverd; Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (HotCool , Vrieheidepark 94, 6414 JE  Heerlen, telefoonnummer: +31 6 46116617, e-mailadres: info@hotcool.nl) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (e.B. een brief per post of e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping Als u zich terugtrekt uit dit contract, moeten wij u alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag, waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst is. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen. U draagt de directe kosten van het retourneren van goederen die per pakket kunnen worden verzonden, evenals de directe kosten van het retourneren van goederen die niet per pakket kunnen worden verzonden. De kosten van goederen die niet per pakket kunnen worden verzonden, worden geschat op maximaal ongeveer EUR 80. U hoeft alleen te betalen voor enig waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen te controleren.

Gronden voor uitsluiting of vernietiging Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten – voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument; – voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden; – voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; – voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van contracten – voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren, als hun verzegeling na levering is verwijderd; – voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onafscheidelijk met andere goederen zijn vermengd; – voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.


Voorbeeldformulier voor herroeping / RETOURADRES (Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.) – Aan HotCool , Vrieheidepark 94, 6414 JE  Heerlen, telefoonnummer: +31 6 46116617, e-mailadres: info@hotcool.nl : – Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons gesloten overeenkomst (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*) – Besteld op (*)/ ontvangen op (*) – Naam van de consument(en) – Adres van de consument(en) – Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier) – Verwijder datum (*) indien van toepassing.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vel risus imperdiet, gravida justo eu.